• Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM


    moodle.empirica.edu.ba je platforma za e-učenje Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM, namijenjena prvenstveno za izvođenje studija na daljinu.

    Efikasno e-obrazovanje i e-učenje podrazumijeva ne samo razvoj i isporuku e-materijala, koji trebaju biti multimedijalni i interaktivni, nego i kontinuirano učešće svih sudionika (studenti, nastavnici, mentori, tutori, administratori i dr.) u asinhronim i sinhronim aktivnostima na platformi, svakodnevno tokom cijelog semestra, a sa ciljem kreiranja virtualnog fakulteta koji pruža što vjerniju sliku klasičnog obrazovnog okruženja. Nastojali smo napraviti iskorak u skladu sa raspoloživim tehnologijama, i našim studentima pružiti pravo okruženje e-obrazovanja, sa svim pogodnostima koje ono nudi. To od nastavnog osoblja zahtijeva mnogo veći angažman i svakodnevno učešće u obrazovnom procesu putem Interneta, za razliku od klasičnog obrazovnog procesa. Naši nastavnici, asistenti, tutori i administratori su stalno na raspolaganju studentima na daljinu, bilo kroz sinhronu, bilo kroz asinhronu komunikaciju.

    Svi studenti Visoke škole eMPIRICOM prilikom upisa dobijaju korisničko ime i lozinku za pristup Moodle sistemu (https://moodle.empirica.edu.ba) putem kojeg mogu pristupati svim nastavnim materijalima i aktivnostima koji su organizovani kao e-materijali i e-učionice sa atraktivnim multimedijalnim i interaktivnim sadržajima (on-line materijali, zadaci za vježbu, projektni zadaci, simulacije, animacije, testovi za samoevaluaciju i evaluaciju znanja, i dr.). Pored navedenih materijala za učenje, za naše studente na daljinu snimamo predavanja i vježbe koji se mogu preuzeti sa našeg YouTube kanala. Multimedijalna predavanja sadrže sinhronizovani zvuk i pisani tekst ili ppt, tako da studenti na daljinu dobijaju iste informacije kao i redovni studenti tokom face-to-face nastave.

    Iako studij na daljinu mnogi izjedanačavaju sa vanrednim studijem u primjeru Visoke škole eMPIRICOM se zaista radi o redovnom obrazovnom procesu, jer kontinuirano pratimo i podstičemo napredak, rad i učenje naših studenata a sve to postižemo korištenjem bogatih funkcionalnosti platforme Moodle. Sistem omogućava različite oblike asihronog i sinhronog učenja i komunikacije: omogućava praćenje učenja i aktivnosti studenata, komunikaciju sa njima putem integriranog e-mail sistema, foruma i pričaonica. Osim komunikacije student-profesor studenti mogu putem ovog sistema komunicirati sa administativnim osobljem (studentska služba, biblioteka, administratori sistema) ali i međusobno sa ostalim studentima.

    Međutim, kao i sa svakom tehnologijom, svjesni smo da je i ova učinkovita onoliko koliko su njeni korisnici (nastavnici i studenti) osposobljeni i spremni da je koriste, te da efikasnost e-učenja ne leži samo u atraktivnim multimedijalnim i interaktivnim materijalima koje razvijamo za naše studente, nego u velikoj mjeri od kontinuiranih aktivnosti i prisustva učesnika na sistemu, kojeg treba maksimalno iskoristiti u cilju motivacije studenata na daljinu da kontinuirano pristupaju procesu učenja. Do sada smo se uvjerili da je ovakav pristup zaista učinkovit, te da rezultati naših studenata na daljinu na različitim oblicima provjera znanja ne odstupaju od rezultata koje postižu naši redovni studenti.